Rybacy z darłowskiego portu. Pracują ciężko o każdej porze roku, rano i wieczorem.

Kiedy będąc w Darłówku na moment Twoja droga zablokowana zostanie przez zamknięcie mostu Kapitana Witolda Huberta oznacza to, że to właśnie Oni wypływają w morze po to byś mógł w miłej i przyjemnej atmosferze zjeść z rodziną i przyjaciółmi zdrową i smaczną rybę.

Tradycją darłowskiego portu jest by w trakcie powrotu, w chwili przepłynięcia kutra rybackiego przez most pozdrowić całą załogę tradycyjnym gestem machania ręką.

Marian Mackiewicz
Marian MackiewiczDAR-125
Adrian Meger
Adrian MegerDAR-113
Marek Szypulski
Marek SzypulskiDAR-6
Rafał Rojek
Rafał RojekDAR-10 i DAR-119
Mateusz Szypulski
Mateusz SzypulskiDAR-11
Marcin Cholewiński
Marcin CholewińskiUST-106
Mirosław Bilko
Mirosław BilkoDAR-59
Bartek Matejek
Bartek MatejekDAR-78
Robert Suwała
Robert SuwałaDAR-349
Rafał Cholewiński
Rafał CholewińskiDAR-155
Rafał Bocheński
Rafał BocheńskiDAR-125

Potocznie mówi się, że rybakiem z Portu Morskie w Darłowie nazywamy osobę, trudniąca się rybołówstwem, utrzymująca się z połowu ryb i innych owoców morza. Rybacy z darłowskiego portu wykonują ten zawód w niewielkich, kilkuosobowych zespołach, pływających na kilkutonowych kutrach z bocznym oznaczeniem DAR.

Morze Bałtyckie, czasami na kilka godzin, czasami na kilka dni jest dla nich drugim domem, a rodzinom staje się wtedy załoga kutra rybackiego.

Do połowu ryb używają zasadniczo sieci, choć niektóre gatunki ryb odławiają z użyciem haków.

W obrocie gospodarczym możemy spotkać się z następującymi definicjami charakterystycznymi dla prowadzonych przez nich działalności gospodarczych:

rybołówstwo komercyjne – połów organizmów morskich w celach zarobkowych;

rybołówstwo morskie – rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo (…)

rybołówstwo rekreacyjne – połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych;

dzień połowowy – okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;

historyczna baza połowowa – udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego:

a) wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich lub

b) wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich

– danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;

indywidualna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;

licencja – licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;

ogólna kwota połowowa – maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:

a) przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,

b) określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze;

organizmy morskie – ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie;

połowy ukierunkowane – połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;

wspólna kwota połowowa – kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie;

Źródło: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim